§ 1

 1. Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach.
 2. Siedziba szkoły: Zdzieszowice, ul. Chrobrego 36.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.
 4. Szkoła posiada sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny.

§ 2

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka jest sześcioletnią publiczną szkołą podstawową; świadectwo jej ukończenia uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Zdzieszowice.
 3. Organem sprawującym nad Szkołą nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty
 4. Nauka dla uczniów jest bezpłatna.

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 3. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury na zasadach opisanych w § 6.1 Statutu.

§ 4

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
  a) Szkole – oznacza to Publiczną Szkołę Podstawową 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach,
  b) Gminie – oznacza to Miasto i Gminę Zdzieszowice,
  c) Kuratorze – oznacza to Opolskiego Kuratora Oświaty,
  d) Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach,
  e) Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach,
  f) Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach.
  g) Radzie Rodziców – oznacza to Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut szkoły pdf 1.57 MB Artur Przywara

Brak informacji o zmianach.