Organy szkoły i ich kompetencje

§ 26

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 90 ust. 1 statutu szkoły.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 58 niniejszego statutu.

§ 27

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
  b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  d) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

§ 28

 1. Na bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.
   

§ 25

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą reprezentanci społeczności uczniowskiej. Zasady wyboru członków samorządu zawarte są w załączonym Regulaminie Działalności Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.
 3. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań,
  d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 23

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  b) projekt planu finansowego Szkoły,
  c) przedstawione przez Dyrektora kandydatury na stanowisko wicedyrektora w Szkole,
  d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  e) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  f) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
 8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.
 9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole, jak również wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 24

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i określa w szczególności:
  a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły.
  c) zasady wydatkowania funduszy Rady.
 6. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz organizacjami i instytucjami.
 7. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczenia określa regulamin.
 8. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:
  a) pomoc w doskonaleniu i organizacji pracy Szkoły,
  b) współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  c) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w Szkole,
  d) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w Szkole,
  e) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
  f) występowanie do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
  g) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
  h) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania Szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki,
  i) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
  j) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego,
  k) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 21

 1. Dyrektor szkoły:
  a) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
  b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
  c) jest organem nadzoru pedagogicznego;
  d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  e) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
  f) kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.
  g) Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
  h) Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
  i) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.
  j) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej, gospodarczej obsługi Szkoły,
  k) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
  l) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
  m) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
  n) w  szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
  o) przyjmowanie do Szkoły z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły,
  p) organizowanie zajęć dodatkowych
  q) dokumentowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
  r) przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli,
  s) prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
  c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
  3) W Szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora . Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
  4) Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa  o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 22

 1. Zakres obowiązków wicedyrektora:
  a) Zna, przestrzega i stosuje obowiązujące w oświacie akty prawne oraz regulaminy wewnętrzne obowiązujące w PSP-1 w Zdzieszowicach.
  b) Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  c) Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
  d) Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
  e) Nadzoruje proces dydaktyczny zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
  f) Kieruje układaniem planu lekcji i odpowiada za zgodność planu z obowiązującymi przepisami organizacyjnymi i ogólnymi zasadami higieny pracy umysłowej ucznia .
  g) Planuje zastępstwa za nauczycieli nieobecnych przestrzegając zaleceń dyrektora szkoły oraz prowadzi rejestr zastępstw, z jednoczesnym wyprzedzeniem planuje zastępstwa i podaje do wiadomości nauczycielom i uczniom poprzez informację na tablicy ogłoszeń i strony www szkoły .
  h) Nadzoruje całkowicie proces dydaktyczny .
  i) Dokonuje obchodu szkoły celem kontroli czasu rozpoczynania zajęć dydaktycznych oraz obsady poszczególnych klas.
  j) Nadzoruje i udziela wytycznych w sprawach klasopracowni kontroluje ich urządzenie i wystrój .
  k) Opracowuje ostateczny kształt planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  l) Na bieżąco analizuje sytuację dydaktyczną szkoły. Kontroluje w szczególności realizację przez nauczycieli podstawy programowej.
  m) Planuje działalność kół zainteresowań i innych zajęć wynikających z art. 42 oraz nadzoruje i kontroluje ich pracę.
  n) Kieruje i nadzoruje wychowanie kulturalne w szkole poprzez organizację wyjazdów i wyjść do teatru, muzeum, na seanse filmowe .
  o) Organizuje na terenie szkoły spektakle teatralne i muzyczne (wg. otrzymanych ofert)
  p) Nadzoruje organizację konkursów na szczeblu szkoły i gminy (szkoła organizatorem)
  q) Nadzoruje i odpowiada za prawidłowy przydział godzin kultury fizycznej w tygodniowym planie godzin..
  r) Nadzoruje przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych .
  s) Odpowiada za przygotowanie dokumentacji w zakresie: nadzoru pedagogicznego
  t) Nadzoruje i udziela wytycznych w sprawach klas, sal i pomieszczeń dydaktycznych .
  u) Odpowiada za dyscyplinę pracy w obiektach.
  v) Wnioskuje w sprawach oceny hospitowanych nauczycieli.
  w) Wnioskuje o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych.
  x) Kontroluje dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
  y) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
  z) Przedkładanie do zaopiniowania radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
  aa) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowy.
  bb) Przygotowanie projektu oceny pracy nauczycieli wskazanych przez dyrektora.
  cc) Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli.
  dd) Przestrzega wszelkie Regulaminy wewnątrzszkolne, a w szczególności Regulamin Pracy, przepisy w zakresie bhp i p/poz.
  ee) Nadzoruje realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
  ff) Wykonuje polecenia dyrektora szkoły.
  gg) Zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.