Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 79

 1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala  Rada Pedagogiczna  .
 2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.
 3. Wychowawca na  początku roku  szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania  zachowania oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  a) stosunek do obowiązków szkolnych
  b) kulturę osobistą
  c) aktywność społeczną
 5. Dla klas 4-6 śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  według  następującej  skali,  z podanymi  skrótami:
  a) wzorowe              -    wz
  b) bardzo dobre        -    bdb
  c) dobre                  -    db
  d) poprawne            -    pop
  e) nieodpowiednie    -    ndp
  f) naganne               -    ng
 6. W klasach 1-3 śródroczna i końcoworoczna oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami  opisowymi.
 7. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych.
 8. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 9. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 10. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 11. W skład komisji wchodzą:
  a) Dyrektor  Szkoły  lub zastępca dyrektora –  jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy,
  c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) pedagog,
  e) psycholog,
  f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  g) przedstawiciel Rady Rodziców.
 12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
 13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 15. Uczniowi , któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono  naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

§80

Tryb ustalania oceny zachowania:

 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada   do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
 2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.
 5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na  piśmie.
 6. Ocena może być zmieniona na radzie  klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych  informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 81


Zasady oceniania zachowania:
Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.


ZACHOWANIE WZOROWE
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
• zawsze jest przygotowany do lekcji,
• sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
• bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
• pilnie uważa na lekcjach,
• zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
• nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
• nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
• nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,
• nie ma żadnych celowych spóźnień.
Kultura osobista:
• nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
• jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
• wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
• zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
• dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
Zachowania społeczne:
• umie współżyć w zespole,
• jest uczynny, chętnie pomaga innym,
• dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
• jest zaangażowany w życie klasy,
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
• zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
• wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
• postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych


ZACHOWANIE BARDZO DOBRE
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
• zawsze jest przygotowany do lekcji,
• wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
• angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
• pilnie uważa na lekcjach,
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
• nie ma żadnych celowych spóźnień,
• może mieć jedną uwagę negatywną w dzienniku i zastosowane środki zaradcze przyniosły pozytywne rezultaty.
Kultura osobista:
• nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
• jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
• zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
• nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
• dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
Zachowania społeczne:
• umie współżyć w zespole,
• jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
• bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
• angażuje się w życie klasy,
• dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.
• postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,


ZACHOWANIE DOBRE
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
• jest przygotowany do lekcji,
• podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
• uważa na lekcjach,
• wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku,
• może pięciokrotnie w półroczu spóźnić się na lekcje.
Kultura osobista:
• zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
• nie używa wulgarnych słów,
• stosuje zwroty grzecznościowe,
• nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
• dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
Zachowania społeczne:
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
• zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
• wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
• angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
• dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
• nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• dba o honor i tradycje szkoły.


ZACHOWANIE POPRAWNE
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
• motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
• wykonuje polecenia nauczyciela,
• zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
• pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
• posiada do 5 negatywnych uwag
• ma do 6 godzin nieusprawiedliwionych,
• może mieć 5-10 celowych spóźnień na lekcje.
Kultura osobista:
• wykazuje elementarną kulturę osobistą,
• nie używa wulgaryzmów,
• czasami nie zmienia obuwia,
• dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.
Zachowania społeczne:
• nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
• dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 
ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
• nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
• nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
• zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
• nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
• zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).
• ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,
• ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych.
Kultura osobista:
• przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
• używa wulgarnych słów,
• często nie zmienia obuwia,
• nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
• nie nosi stosownego ubioru szkolnego.
Zachowania społeczne:
• nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
• w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
• zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
• nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
• niszczy mienie innych osób i społeczne,
• stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
• kłamie, oszukuje,
• ma negatywny wpływ na innych,
• celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
• są na niego skargi spoza szkoły.


ZACHOWANIE NAGANNE
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
• nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
• jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
• nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
• ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,
• bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
• w ciągu półrocza ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych lub ponad 2 godziny w przypadku osobista: przedmiotu odbywającego się raz w tygodniu.
Kultura osobista:
• nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
• nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
• demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
• nie zmienia obuwia,
• wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą.
Zachowania społeczne:
• uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,
• celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
• kłamie, oszukuje,
• jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
• jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, oplucie, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
• komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
• odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
• destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
• celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
• są na niego skargi spoza szkoły,
• swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
• demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
• wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia),
• przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.
 

§ 82Poprzez “spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia.

§67

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI oraz z religii w klasach I - VI ustala się w stopniach wg następującej skali:
  a) stopień celujący – 6
  b) stopień bardzo dobry – 5
  c) stopień dobry – 4
  d) stopień dostateczny – 3
  e) stopień dopuszczający – 2
  f) stopień niedostateczny – 1
 2. Dopuszczalne jest stosowanie plusów i minusów przy ocenach cząstkowych.
 3. W klasach IV-VI podstawą do wystawienia oceny półrocznej i końcoworocznej jest  średnia ważona. Wszystkim ocenom nadaje się wagi 3, 2, 1;
  a) waga 3 nadawana jest ocenom ze sprawdzianów, testów, dodatkowych prac wymagających dużego wysiłku, za miejsca punktowane w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych;
  b) waga 2 nadawana jest ocenom z konkursów szkolnych, kartkówek, odpowiedzi ustnych;
  c) waga 1 nadawana jest ocenom z prac domowych, ćwiczeń, aktywności, nieprzygotowaniom do zajęć wykraczającym poza limit określony przez zapisy PZO.
 4. Niezawisłym podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Nauczyciel uwzględnia:
  a) zaangażowanie w pracę na lekcji i opanowanie materiału programowego;
  b) postępy w opanowaniu wiadomości;
  c) wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności, uwzględniając możliwości ucznia;
  d) stopień samodzielności w wykonywaniu zadań;
  e) średnią ważoną ocen cząstkowych określoną poniższymi zasadami:
  i) - celujący               – średnia ważona       5,67- 6,00
  ii) - bardzo dobry       – średnia ważona       4,67- 5,33
  iii) - dobry                   – średnia ważona       3,67 – 4,33
  iv) - dostateczny         – średnia ważona       2,67 – 3,33
  v) - dopuszczający     – średnia ważona       1,67 – 2,33
  vi) - niedostateczny    – średnia ważona       1,00-1,33
 5. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z dwóch półroczy zgodnie z powyższymi zasadami.
 6. Oceny można poprawiać według zasad PZO.
 7. Oceny bieżące odnotowuje się w e-dzienniku. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w pełnym brzmieniu.
 8. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi  na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
 9. Wprowadza się procentowy sposób ustalania oceny prac pisemnych, według odpowiedniego poziomu wymagań:
  a) 99 % - 100% - celujący
  b) 90 % - 98 % - bardzo dobry
  c) 70 % - 89 % - dobry
  d) 50 % - 69 % - dostateczny
  e) 30 % - 49 % - dopuszczający
  f) 0 % - 29 % - niedostateczny
 10. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

§68

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  2) Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

§ 69

 1. Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny edukacyjne w klasach IV-VI:
  a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  i) posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału określonego szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę bardzo dobrą,
  ii) z prac pisemnych uzyskał oceny bardzo dobre i celujące,
  iii) udziela odpowiedzi bezbłędnie i wyczerpująco,
  iv) samodzielnie i poprawnie wyciąga wnioski ze zdobytej wiedzy,
  v) uczestniczy w konkursach przedmiotowych na poziomie szkolnym i międzyszkolnym i osiąga sukcesy,
  vi) w sposób twórczy przekazuje wiedzę innym.
  b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  i) opanował pełną wiedzę i umiejętności określone szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę bardzo dobrą,
  ii) z prac pisemnych uzyskał oceny dobre i bardzo dobre (większość bardzo dobrych),
  iii) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, na bieżąco wykonuje ćwiczenia i zadania domowe,
  iv) udziela odpowiedzi bezbłędnie i wyczerpująco,
  v) poprawnie wyciąga wnioski ze zdobytej wiedzy,
  vi) potrafi różnicować ważność zdobytych informacji,
  vii) korzysta z różnych źródeł informacji,
  viii) starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
  c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  i) opanował wiedzę i umiejętności określone szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dobrą,
  ii) z prac pisemnych uzyskał większość ocen dobrych ,
  iii) wykonuje wszystkie ćwiczenia i zadania domowe,
  iv) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
  v) w czasie odpowiedzi ustnej odpowiada poprawnie i samodzielnie,
  vi) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,
  vii) systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
  d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  i) opanował wiedzę i umiejętności określone szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dostateczną,
  ii) z prac pisemnych uzyskał większość ocen dostatecznych,
  iii) udziela odpowiedzi ustnych niepełnych, z błędami i niewielką pomocą nauczyciela,
  iv) umiejętnie posługuje się podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,
  v) wykazuje chęć pogłębiania wiedzy mimo różnych trudności,
  vi) prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
  e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  i) opanował wiedzę i umiejętności określone szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dopuszczającą,
  ii ) rozumie tylko proste pojęcia ,
  iii) udziela odpowiedzi ustnych niepełnych, z błędami, z pomocą nauczyciela,
  iv) korzystając z pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania i wyciągnąć wnioski,
  v) prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń wybiórczo.
  f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  i) nie opanował wiedzy i umiejętności określonych szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dopuszczającą,
  ii) nie udziela odpowiedzi nawet z pomocą nauczyciela,
  iii) nie potrafi wykonać prostych poleceń nawet z pomocą nauczyciela,
  iv) nie wykazuje chęci wyrównania braków w wiedzy,
  v) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego ani zeszytu ćwiczeń.
 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują nauczyciele i informują rodziców na zebraniach we wrześniu.
 3. Zapoznanie się z WZO i PZO rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście przygotowanej przez wychowawców.
 4. W indywidualny sposób wychowawca klasy zapoznaje z WZO i PZO rodziców nieobecnych na spotkaniu ogólnym.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  a) Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki zwalnia ucznia z tych zajęć na czas określony w opinii.
  b) Jeśli okres zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, zamiast oceny w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 6. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii wlicza się ocenę śródroczną i roczną z tego przedmiotu do średniej ocen.
   

§ 70


Formy i sposoby oceniania bieżącego w klasach IV –VI.

 1. Ocenie bieżącej podlegają osiągnięcia i postępy uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych.
 2. Wybrany program nauczania zawiera całość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacji.
 3. Obserwacji i ocenie bieżącej podlegają formy aktywności uczniowskiej wg kryteriów oceniania ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 4. Formy sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów zawarte są w kryteriach oceniania ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
  a) Całogodzinne sprawdziany wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów ustalane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem z określeniem zakresu treściowego.
  b) Sprawdzian  musi być zapisany w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
  c) W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden taki sprawdzian , a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, zachowując odstęp czasowy, jeden dzień.
 5. Praca ucznia w czasie lekcji podlega ocenie bieżącej.
 6. Prace domowe podlegają ocenie i są kontrolowane systematycznie w czasie lekcji lub podczas sprawdzania zeszytu przedmiotowego.
 7. Każdą pracę kontrolną (tzn. sprawdzian, test, praca klasowa) obejmującą swym zakresem treści programowe powyżej trzech jednostek lekcyjnych winna poprzedzić lekcja o charakterze powtórzeniowo- utrwalającym, podczas której nauczyciel przedmiotu określa i podaje precyzyjnie do wiadomości uczniów (pisemnie lub ustnie) zakres sprawdzanych umiejętności i treści merytorycznych z danego przedmiotu.
 8. Krótkie formy sprawdzające bieżący stopień opanowania treści programowych z zakresu poszczególnych przedmiotów (kartkówki) są niezapowiedziane, jednakże ich zakres nie może przekraczać trzech jednostek tematycznych lekcyjnych.
 9. Sprawdzone prace kontrolne (sprawdzian, test, praca klasowa) ucznia nauczyciel zobowiązany jest oddać najpóźniej w ciągu trzech tygodni.
 10. Sprawdzone prace kontrolne (sprawdzian, test, praca klasowa) po omówieniu przez nauczyciela i dokonaniu poprawy na forum klasy, pozostają w dokumentacji indywidualnej ucznia (tzw. teczce prac kontrolnych ucznia) na okres danego roku szkolnego.
 11. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej z prac kontrolnych (tzn. sprawdzian, test, praca klasowa) w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Dokładną datę wyznacza nauczyciel przedmiotu.
 12. Każda ocena uzyskana w wyniku poprawy jest wpisywana do dziennika nawet wtedy, gdy jest niższa od poprawianej oceny.
 13. Do poprawy kontrolnej pracy pisemnej nie może przystąpić uczeń, którego praca nosi ewidentne znamiona pracy niesamodzielnej.
 14. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, teście czy pracy klasowej ma obowiązek napisać je w przeciągu dwóch tygodni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
 15. Klasyfikacja śródroczna i roczna respektuje każdą ocenę cząstkową uzyskaną w danym cyklu kształcenia.
 16. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:
  a) Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej   w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu.
  b) Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
  c) Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 71

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne poprzez przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii; udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców itd.
 5. Częstotliwość oceniania:
  a) uczeń będzie oceniany na bieżąco, systematycznie i rytmicznie,
  b) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
  c) ocenianie może odbywać się w każdym momencie procesu nauczania,
  d) ocenianie cząstkowe odbywa się w trakcie całego roku szkolnego podzielonego na dwa półrocza.
  6) W  ocenianiu obowiązują zasady:
  a) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena półroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych;
  b) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
  c) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
  d) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
  e) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;
   

§ 72

 1. Wymagania edukacyjne:
  a) Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
  b) Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.

§ 73

Narzędzia służące do oceny wiedzy i umiejętności:

 1. odpowiedzi ustne,
 2. testy,
 3. sprawdziany,
 4. prace klasowe,
 5. kartkówki,
 6. prace domowe,
 7. zadania praktyczne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy,
 8. referaty i prezentacje multimedialne,
 9. projekty edukacyjne,
 10. dokumentację uczniowską (zeszyt, zeszyt ćwiczeń)
 11. oraz inne formy związane z charakterem przedmiotu i dostępnych środków.

§74

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 2. Przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed terminem wystawienia ocen.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 75

 1. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń zostaje powiadomiony o przewidywanej ocenie  rocznej.
 2. O przewidywanej ocenie rocznej zostają powiadomieni rodzice na zebraniu klasowym lub na konsultacjach indywidualnych przez wychowawców klas, lub osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły, lub poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Uwzględniając wyjątkową sytuację losową i zdrowotną uczeń lub jego rodzice mogą złożyć w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej wniosek z prośbą o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej półrocznej bądź rocznej.
 4. Na prośbę ucznia lub rodzica, uczeń otrzymuje w terminie 3 dni po otrzymaniu wniosku przez nauczyciela, zakres wiadomości i umiejętności umożliwiający podniesienie przewidywanej oceny.
 5. Formę podniesienia przewidywanej oceny określa nauczyciel i przedstawia ją uczniowi.
 6. Przystąpienie do sprawdzianu podwyższającego ocenę przewidywaną powinno odbyć się w terminie nie później niż 10 dni od otrzymania przez ucznia zakresu wiedzy i umiejętności do uzupełnienia.
 7. Nauczyciel przedmiotu ustala wynik i powiadamia ucznia i rodziców.
 8. Decyzja nauczyciela przedmiotu jest ostateczna.
 9. Nauczyciel przedmiotu sporządza szczegółową notatkę postępowania oceniającego, którego wynik podpisuje uczeń i rodzice z klauzulą akceptującą lub nie.
 10. W przypadku uchybień formalnych uczeń lub rodzic składa odwołanie do dyrektora.
 11. Ocena przewidywana może ulec zmianie w zależności od osiągnięć edukacyjnych w okresie pomiędzy oceną przewidywaną a ostateczną.

§ 76

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczną przez całe półrocze (rok). Nie ma możliwości poprawiania („zdawania”) na ocenę wyższą przed końcem półrocza czy roku. Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną, może zdawać egzamin komisyjny zgodnie z trybem ustalonym w WZO.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów informatycznych, z wychowania fizycznego i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w oddziale ucznia, który zdaje egzamin jako egzaminator,
  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 6. Nauczyciel, o którym mowa jako egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Zestawy zawierające zadania egzaminu poprawkowego obejmują zakres materiału przewidziany na cały rok szkolny.
 9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 12. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 13. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeśli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 14. Uczeń kończy daną szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 77

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami do 10 lipca.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie do 10 lipca.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.
 5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów informatycznych, wychowania fizycznego, który ma formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.
 9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (półrocznej) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, który odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§78

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne objęte sprawdzianem, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej /półrocznej/ oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych musi być zgodny z kryteriami wymagań na ocenę, którą chce uzyskać uczeń i obejmuje materiał nauczania przewidziany programem w danej klasie za okres całego roku. Sprawdzian przygotowuje nauczyciel uczący danego ucznia i konsultuje zadania z przewodniczącym  zespołu przedmiotowego i innym nauczycielem zespołu przedmiotowego lub innym nauczycielem uczącym pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  a) skład komisji,
  b) termin sprawdzianu,
  c) zadania (pytania) sprawdzające,
  d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych /zwolnienie lekarskie, zdarzenia losowe/, nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 11. Usprawiedliwienie nieobecności na sprawdzianie musi być dostarczone najpóźniej dzień po terminie sprawdzianu.
 12. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 13. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, ze ocena roczna ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen dyrektor wyznacza termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, umożliwiającego uzyskanie wyższej niż ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna.
 14. Termin sprawdzianu ustala się na przedostatni dzień roboczy ferii letnich.
      

§ 65

 1. W szkole funkcjonują wewnątrzszkolne zasady oceniania, które polegają na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz formułowaniu oceny.

§ 66

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  d) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia,
  e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 2. Zadania wewnątrzszkolnego oceniania:
  a) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w opinii z Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej.
  b) Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych.
  c) Bieżące ocenianie według skali i w formach przyjętych w szkole.
  d) Śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole.
  e) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
  f) Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  g) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  h) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  i) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;
  j) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   
  Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.